ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομικό πλαίσιο καθορίζει τους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, τον ελεγκτικό μηχανισμό, τις κυρώσεις και τα πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα και υπεύθυνους χώρων, ιδιωτικών και δημόσιων, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων, επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, είσπραξης προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία.

Ως κάπνισμα εννοείται η χρήση τσιγάρου, πούρου, πίπας, το άτμισμα, τα θερμαινόμενα, ο ναργιλές.

Τηλεφωνικός Αριθμός Καταγγελιών 1142

Για έντυπα από το υπουργίο υγείας πατήστε εδώ.

 • ΝΟΜΟΙ (όπως τροποιήθηκαν και ισχύουν)
 1. Ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/Τεύχος Α΄/6-12-2005)
 2. Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Τεύχος Α΄/23-12-2008)
 3. Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Τεύχος Α΄/3-8-2010)
 4. Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Τεύχος Α΄/2-3-2011)
 5. Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Τεύχος Α΄/24-12-2014)
 6. Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ 174/Τεύχος Α΄/20-9-2016)
 7. Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Τεύχος Α΄/9-3-2019)
 8. Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Τεύχος Α΄/16-10-2019)
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4177/Τεύχος Β΄/15-11-2019)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
 1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/20-12-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ)