Σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3- 2020), το με αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και στα πλαίσια της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα (email) ή με αλληλογραφία, τις Αιτήσεις σας για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας.

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας συμπληρώνοντας κατευθείαν την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στην σελίδα μας

Για να δείτε τις φόρμες επικοινωνίας πατήστε εδώ

Επισυνάπτονται ηλεκτρονικά δείγματα των αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε είναι: grammateianmamal@yahoo.com

Η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε την Αίτηση σας είναι: Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, Ευαγγελίστριας 128, Αμαλιάδα, Πελοπόννησος, Τ.Κ. 27200.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 2622 3 60 152